Úvod

Vážení kolegové,

vítáme Vás na stránkách Spolku privátních ambulantních chirurgů České republiky a dovolte, abychom Vás v největší stručnosti seznámili s důvody, proč Spolek vznikl a dále s posláním, které od něj očekáváme.

Jaké je poslání Spolku? Obecně jsou to cíle zakotvené ve Stanovách, ale pro každého ambulantního chirurga je především institucí, ve které se pozná, která se stane platformou jeho názorů, kde najde zastání a poučení, kde si uvědomí svou příslušnost k obci ambulantních chirurgů a společně se zaslouží o její společenskou a ekonomickou prestiž.

S přáním zdaru Spolku a jeho členům

Výbor SPACH


Cíle SPACH ČR:

  1. organizace jednotného postupu privátních chirurgů při jednáních se zdravotními pojišťovnami
  2. aktivní účast na vytváření koncepce oprávněných požadavků chirurgů a jejím prosazování při hájení svých oprávněných ekonomických požadavků
  3. právní zastoupení členů při problémech se ZP
  4. rychlá informovanost členů pomocí internetu a webových stránek SPACH, možnost rychlé komunikace mezi členy pomocí e-mailů

Historie Spolku

Předně tedy k anabazi vzniku. Někteří z Vás, ambulantních chirurgů, jste byli zakládajícími členy Sdružení ambulantních chirurgů, kteří se řádně registrovali v r. 1992 ve snaze prosazovat legitimní zájmy ambulantní chirurgie v období horečné privatizace. Toto Sdružení se však neprosadilo a nevstoupilo do povědomí širší chirurgické obce. V r. 1995 jsme se pokusili oživit činnost úzkou spoluprací se Sdružením smluvních lékařů a provedli tichou fusi, protože v té době již Sdružení ambulantních chirurgů fakticky neexistovalo, oficiálně se nescházelo, nevedlo registraci členů, nevybíralo členské příspěvky, nemělo řádně volené orgány. Ambulantní chirurgové vytvořili jakousi sekci při SSL a čekali na změnu organizace, která měla vyústit v ustanovení samostatné sekce chirurgů v rámci SSL. Zhoršující se ekonomické podmínky ambulantních chirurgů a jejich absence u jednacího stolu s různými institucemi vedly k radikalizaci některých kolegů a k nespokojenosti s dosavadním postojem k jejich věcem. Byl podán návrh na ustavení samostatného sdružení, které by bylo nezávislé a schopné komunikace s institucemi, které rozhodují o prosperitě ambulantní chirurgie. Proto se po výroční schůzi ČCHS dne 18.3.2000 v hotelu Pyramida sešla Sekce ambulantních chirurgů ČCHS a ostatní pozvaní ambulantní chirurgové, aby rozhodli o další činnosti. Snaha o vzkříšení SACH se u některých kolegů nesetkala s pochopením a proto převážná většina přítomných hlasovala pro sdružení nové pod označením Sdružení privátních ambulantních chirurgů České republiky. Zde bylo rozhodnuto o ustanovujícím sjezdu dne 15.5.2000 v Purkyňově ústavu na Albertově v Praze. Na tomto sjezdu byly schváleny navržené stanovy a zvoleni pokladník a regionální zástupci, kteří pak tajnou volbou zvolili předsedu a místopředsedy. Navržené stanovy byly předány Ministerstvu vnitra, které po jejich posouzení dne 4.7.2000 naše Sdružení registrovalo a uznalo jeho právní subjektivitu.