9. celostátní sjezd SPACH

Humpolec, 20. listopadu 2004

 

 Z á p i s

 

Přítomni: dle prezenční listiny

   Sjezd zahájen v 9:30 hod. předsedou sdružení, který přivítal hosty: prof. MUDr Rysku, CSc., předsedu výboru České chirurgické společnosti J.E.P.; MUDr Jiřího Beka, ředitele České národní zdravotní pojišťovny, Ing. Martina Kunšteka, ekonoma ČLK.

   Po stručném úvodu a seznámení s programem vyzval předseda SPACHu MUDr Knajfl pana profesora Rysku k přednášce: O pracovních záměrech nového výboru ČCHS.

   Profesor Ryska zdůraznil snahu nového výboru společnosti o zachování jednoty všech chirurgů a vyzval sekci ambulantních chirurgů ke spolupráci. Zdůraznil význam jednotného postupu. Seznámil přítomné s hlavním úkolem Společnosti a to vytvořením standardů chirurgické péče. Vyzval ambulantní chirurgy, aby jako hlavní poskytovatelé vytvořili standardy ambulantních léčebných postupů. Dále zdůraznil odbornou práci sekce ambulantní chirurgie, účast na odborných sjezdech a publikační činnost v Rozhledech. Předpokládá tři až čtyři články za rok. Podkladem tvorby standardů budou zahraniční materiály, které výbor Společnosti dodá. Publikační činnost a vzájemná informovanost by měla být zprostředkována na webových stránkách.

Z diskuse:

 • MUDr. Mikula kritizuje Rozhledy pro malou užitnost pro praktické chirurgy, ke standardům navrhuje, aby se zjednodušily jejich vzory.
 • MUDr. Štěpán poukazuje na nutnost spolupráce ambulantních lékařů s nemocnicemi a žádá, aby byla ambulantním lékařům umožněna práce na příslušných chirurgických odděleních.
 • MUDr. Knajfl poukazuje na význam koncepce oboru chirurgie a poukázal na předpokládané počty ambulantních chirurgů, t.j. 5 ambulantních chirurgů na 100 tis. obyvatel.
 • Prof. MUDr. Ryska v průběhu diskuse vyjádřil svou představu o charakteru časopisu a jeho změně a vyzval přítomné ke sdělení e-mail. adres doc. Švábovi, tajemníkovi Společnosti.

   Dalším přednášejícím byl ředitel České národní ZP MUDr. Bek, hovořil na téma: financování zdravotní péče z pohledu pojišťovny. Na grafech seznámil přítomné s tendencemi růstu finančních nároků zdravotnických zařízení a nárůst výběru zdravotního pojištění. Věnoval se hlavně segmentu ambulantních specialistů, jejich čerpání z veřejnoprávních prostředků a poukázal na značný nárůst v oblasti léků oproti nemocnicím, kde je na druhou stranu velký nárůst za ZUM a ZULP. Ujistil posluchače, že trend ČNP a ostatních pojišťoven je v podpoře soukromého podnikání ve zdravotnictví.

   O Ekonomických aspektech financování zdravotnictví a dohodovacím jednání segmentu ambulantních specialistů promluvil Ing. Kunštek, ekonom ČLK. Ve velmi obsáhlé, velmi dobře dokumentované a poutavé přednášce provedl rozbor finančních toků ve zdravotnictví, rozebral dosavadní právní normy a poukázal na hrozící insuficienci celého systému. Zmínil se o vývoji lůžkové péče a tendenci k vytvoření páteřních nemocnic financovaných z veřejnoprávních prostředků s plnou odpovědností státu. Poukázal na možné problémy převodu nemocnic na obchodní společnosti. Zdůraznil, že Komora bude podporovat privátní sektory jak ambulantní, tak nemocniční.

   Po vystoupení hostů hovořili zástupci firmy HOSPIMED, kteří byli částečnými sponzory zasedání s nabídkou svých produktů. Již před několika měsíci proběhlo jednání mezi SPACH a touto firmou, která nabízí určitou slevu při množstevním odběru některých zařízení. Podobnou cestou šli i ORL, kde se tento způsob osvědčil. Na základě diskuse bylo rozhodnuto, že firma zašle nabídku všem členům SPACH a ti zašlou zatím nezávazné požadavky na výbor SPACH a na základě dalšího jednání by byla sepsána hromadná objednávka.

   V dalším jednání vyslechli přítomní zprávu o činnosti výboru SPACH v uplynulém pololetí a o účasti členů výboru na jednotlivých zasedáních (Dohodovací řízení, schůze ČLK, schůze výboru ČCHS J.E.P.). MUDr. Babinec přednesl zprávu pokladníka o stavu účtu a příspěvkové morálce. Zpráva byla schválena jednomyslně. Po široké diskusi o příspěvkové morálce členů SPACH bylo rozhodnuto a jednomyslně schváleno, že všichni členové SPACH dostanou do konce letošního roku zprávu o individuální platbě, současně s informací a čísle účtu SPACHu a žádost, aby se vyjádřili k eventuálnímu dalšímu setrvání ve Sdružení. Zároveň budou všichni dotázáni, zda poskytnou plnou moc Sdružení k zastupování na všech úrovních Dohodovacího řízení. Všichni členové se dohodli, že budou o práci SPACH informovat i ambulantní chirurgy - nečleny Sdružení a vyzvou je, aby se stali členy a posílili tím vliv ambulantních chirurgů. 

   MUDr. Winkler informoval o stavu přepracovávání kalkulačních listů a výpočtu hodnoty minutové režie. Zmínil se o potížích v práci na vytvoření registračního listu pro jednodenní chirurgii. Společným jmenovatelem potíží je malá ochota pojišťoven zlepšit finanční náplň registračního listu a oddalování vydání nového Seznamu výkonů.

 

 U S N E S E N Í 

9. sjezdu SPACH

 1. Sjezd vyzývá své členy, aby svým členstvím v České chirurgické společnosti J.E.P. podpořili vliv ambulantních chirurgů na dění v české chirurgické obci.
 2. Sjezd vyzývá své členy k publikační činnosti v časopisu Rozhledy v chirurgii a zvýšili tak jeho význam pro ambulantní chirurgy.
 3. Sjezd ukládá svým členům, aby zvýšili informovanost svých kolegů o dění ve SPACH a získali je pro spolupráci, event. pro členství.
 4. Sjezd ukládá výboru, aby provedl revizi členských příspěvků a vyzval neplatící členy k nápravě a zároveň je vyzval k písemnému vyjádření, zda budou:
  1. nadále členy SPACH;
  2. poskytnou-li nadále SPACHu plnou moc. Bude žádáno písemní vyjádření.
 5. Sjezd ukládá výboru, aby vstoupil v jednání se SSL, kterému byly poskytnuty našimi členy plné moci, a aby vzhledem ke skončení tohoto Sdružení poskytl seznam poskytovatelů těchto plných mocí. Ti se o další platnosti sami rozhodnou.
 6. Sjezd ukládá výboru, aby se účastnil instalace webových stránek a založil stránku ambulantní chirurgie v rámci ČCHS.
 7. Sjezd rozhoduje o dalším využívání setkání k prezentaci odborné činnosti formou vyzvaných přednášek event. organizování školícího dne na dohodnuté téma. Příštím tématem by měla být otázka paronychií.
 8. Sjezd přijal jednomyslně zprávu pokladníka o ekonomické situaci Sdružení.
 9. Sjezd rozhoduje o konání 10. sjezdu SPACH na 7. května 2005.