5. sjezd SPACH

16. listopadu 2002
Humpolec - Spolkový dům

 

Dne 16.11.2002 proběhl v Humpolci již 5. celostátní sjezd, který byl tentokrát věnován praktickým otázkám provozu chirurgické praxe. Za účasti zástupce pojišťoven ředitele VZP MUDr. Petra Pokorného, předsedy České chirurgické společnosti JEP doc. MUDr. Karla Havlíčka, CSc., člena představenstva ČLK MUDr. Martina Vedrala a členů ekonomické skupiny ambulantní sekce ČCHS byla předložena finanční analýza provozu chirurgických ambulancí, ze které jednoznačně vyplynulo, že současná hodnota minutové režie ve výši 2,64 Kč za min., je pro chirurgii nedostačující. Z předložených dokumentů je patrné, že pro provoz a nezbytnou reprodukci ambulantních praxí je nutné navýšení minutové režie do hodnoty ……, protože chirurgie patří k oborům materiálově, energeticky i prostorově nejnáročnějším. Z tohoto důvodu ekonomická skupina ČCHS /prim. MUDr. Kubačák, MUDr. Votoček, MUDr. Knajfl, MUDr. Řezník, prim. MUDr. Vraný/ přepracovala registrační listy všech ambulantních výkonů vedených pod č. 501 tak, aby byly zohledněny vynaložené náklady a adekvátně zhodnocena práce chirurga. Bylo zdůrazněno, že chirurgie je obor základní s převahou akutní péče, z hlediska styku s pacientem nezastupitelný, a proto pro uplatnění běžných regulačních mechanismů naprosto nevhodný. Sjezd se usnesl, že bude dokončeno přepracování všech registračních listy výkonů, prováděných v chirurgických ambulantních praxích, včetně kódů sdílených s jinými odbornostmi.

Z jednání 5. sjezdu SPACH vyplynula nutnost jednotného postupu všech ambulantních chirurgů při hájení svých oprávněných ekonomických zájmů. Závěrem sjezd vyzývá všechny ambulantní chirurgy k aktivní spolupráci při řešení existenční problematiky jejich praxí a zve všechny na 6. sjezd SPACH, který se bude konat 24. května 2003 tradičně v Humpolci.