IV. celostátní sjezd SPACH ČR


Humpolec, Spolkový dům
27.4. 2002 v 10:00

 

Zápis z jednání IV. sjezdu SPACH v Humpolci dne 27.4.2002

 1. Sjezd zahájil dr. Knajfl, přivítal přítomné,seznámil se situací a s programem
 2. Informace dr. Hály o jednání předsednictva a o programu sjezdu
 3. Zpráva pokladníka dr. Babince : SPACH má 171 členů, registraci zaplatilo 125 členů. Na příspěvcích vybráno 188.500,- Kč

  Celkové příjmy 236 500,- Kč
  Celkové výdaje -110 240,- Kč
  Zůstatek 126 260,- Kč

   

 4. Za základě připomínek z pléna a technické poznámce dr. Dvořáka došlo ke změně programu - většinou přítomných schválen upravený program, a sice tak, že po zprávě předsedy bude následovat zpráva dr. Koláře, pak dr. Dvořáka , následně hosta dr. Neugebauera a pak zpráva ing. Kašpárka
 5. Zpráva předsedy dr. Knajfla o činnosti od vzniku SPACHu v roce 2000 po dnešek:
  • informace o jednáních s pojišťovnami, otázky "experimentu"
  • jednání se zdrav. výbory politických stran
  • informace o tom, že jsme se stali právoplatnými členy dohodovacích jednání všech 3 úrovní
  • jsme zakládajícími členy Konfederace při ČLK
  • sestavili jsme seznam výkonů chir. ambulance
  • vypracovali jsme registrační listy odbornost 501 (resp.508)
  • vypracovali jsme návrh kódů jednodenní chirurgie
  • získali jsme od ČCHS a ČLK pověření pro jednání se zdravotními krajskými rady
  • Nesplněno:
   • malá aktivita členů
   • nejsou dostatečné údaje o síti praxí
   • regiony samostatně nepracují
 6. Vystoupení dr. Koláře - zpráva místopředsedy vypracovaná bez pověření předsedy : Konstatuje, že vedení je málo akceschopné. Navrhuje vytvořit Gremium výboru. Pro SPACH musí být prioritou ekonomika provozu! Je nutno medializovat požadavky. Výhodná by byla spolupráce s Koalicí ambulantních oborů.
 7. Po krátké diskusi, ve které dr. Knajfl odpověděl na zprávu dr. Koláře, následovala zpráva dr. Dvořáka, který řekl především, že je nutné spolupracovat se subjekty, kde má spolupráce význam. Dále přednesl informace o Koalici a Konfederaci a o rozdělení zdrav. sektoru na státní a soukromý a doporučil spolupráci spíše s Koalicí, proto byl také pozván host dr. Neugebauer, jehož projev následoval.
 8. MUDr. Neugebauer informoval především o Koalici, o postavení praxí a nutnosti sjednocování ambulancí a vyzval k revisi výkonů a doporučil vytvořit ceník.
 9. Po krátké diskusi a poznámkách pokračoval program sdělením ing Kašpárka a ekonomických šetřeních , poté následovaly dotazy.
 10. Následovalo jednání a diskuse o volbách Výboru SPACHu, o úpravách stanov - jen, když by to požadoval zákon.
 11. Během přestávky na oběd byli zvoleni jednotliví regionální zástupci a po obědě program pokračoval nejprve volbou pokladníka, kde byl i nadále jednoznačně zvolen dr. Babinec.
 12. Po volbě revisní komise (dr. Foltýn, dr. Šťastný, dr. Šuster) následovala diskuse o úpravách stanov a ustavení pětičlenného Gremia a o jeho funkci, nakonec byla schválena formulace, že "užší vedení" SPACHU je Gremium, které tvoří předseda, 2 místopředsedové a 2 členové.
 13. Na závěr sjezdu bylo přijato usnesení, že:
  • sjezd bere na vědomí zprávu předsedy, zprávu o ekonomickém rozboru, zprávu pokladníka
  • sjezd zvolil pokladníka a revizní komisi
  • regiony zvolily své zástupce
  • sjezd vyzývá členy ke zvýšení aktivity a získávání dalších členů
  • sjezd doplňuje stanovy dle příspěvku dr. Koláře a dr. Knajfla
 14. Na úplný konec po diskusi bylo rozhodnuto o konání dalšího sjezdu na konci října 2002. Na závěr ještě dr. Knajfl informoval o zastupování v ČHS, o kalkulačních listech (zasloužil se především dr. Řezník), o jednodenní chirurgii (dr. Winkler).

 

Zapsal: MUdr. Jiří Somberg