Souhrn z jednání III. celostátního sjezdu SPACH ČR
Humpolec, Spolkový dům, 27. 10. 2001

 

I. Zahájení sjezdu, schválení programu, přítomno 54 členů.

 

II. Odborná část - téma kožní novotvary se zvláštním ohledem na melanomy.

 1. prim. Mudr. Ivana Krejsová, Csc. : Melanomy, onkologické aspekty, léčba, melanomové týmy.
 2. prim. Mudr. Tomáš Frey, Csc. : Kožní novotvary, diagnostika, otázky operační léčby. Hlavními body byla pak diskuse: hranice excise a radikalita, melanomové týmy, kdy histologické vyšetření excidovaných tumorů, forensní postupy. 

 

III. Organizační část:

Dr. Knajfl, postavení SPACH a vztahy k ostatním zdravotnickým subjektům

 1. k ČCHS - pozice ambulantních chirurgů je oslabena neúspěchem ve volbách, kdy nedůslednou podporou vlastních kandidátů a lobováním nemocničních nebyl do výboru zvolen žádný ambulantní chirurg. Bude nutno jednat o změně stanov a prosazovat paritní zastoupení sekce amb. chirurgie. Vyzval ambulantní chirurgy, aby rozšířili členskou základnu.
 2. k ČLK - doporučil spolupráci na všech úrovních, vyzval chirurgy k aktivní účasti v OS ČLK v místě působnosti, SPACH se stal členem Konfederace při ČLK.
 3. ke SKALPELU - zástupci SPACH jsou zváni na výroční schůze, dostávají průběžné informace, členům SPACHu nabídnuta právnická pomoc, radikalita SKALPELu může inspirovat.
 4. k prim péči - spolupráce žádná, vztahy po bonifikaci, kdy poklesl počet indukovaných vyšetření jsou chladné, . . jeden z důvodů regulace při poklesu pod 94%.
 5. Vhodná spolupráce se všemi, kteří mají zájem na demokratické spolupráci bez prosazování partikulárních zájmů své odbornosti. MUDr. Dvořák, práce v Konfederaci, síť chirurgických ambulancí, - úkoly reg. zástupců. Stali jsme se členy Konfederace sdružení a svazů při ČLK, předsedou zvolenMUDr. Vedral zastupující ČLK o. s. Pro naše Sdružení je členství přínosné, je možnost konfrontace s ostatními odbornostmi, volba společného postupu při jednání se ZP, tendence k vytvoření ceníku výkonů, zjišťování nákladovosti praxí a společný tlak na zvýšení minutové režie, prosazení zrušení koeficientu "J". Podal rozbor práce reg. zástupců při zjišťování počtu chirurgů v daném regionu a výše úvazků. Je nutné zavčas navázat kontakty se zdravotními rady krajů a prosadit optimální počty ambulancí. Regionální zástupci budou vedeni k tomu, aby se stali rozhodnými zástupci SPACH v daném regionu.
 6. MUDr. Kolář - výsledky jednání se zástupci státní moci a s pojišťovnami.
  • Výsledky jednání ve zdravotních výborech politických stran potvrdilo malý zájem politiků o prosperitu lékařského stavu, všem vyhovuje spíše plně solidární systém, není ani tendence k prosazení připojištění a již od jara odmítají jakékoliv návrhy změn s odkazem na předvolební období. Většině z nich vyhovuje dědictví socialistického zdravotnictví. Výbor se celý rok snažil prosadit ve VZP zvýšení minutové režie, ze všech slibů nakonec vyšel návrh zařazení podmínky splňujících chirurgických ambulancí do tzv. experimentu VZP. Je to jistý výsledek našeho tlaku, ale jeví se jako nedostatečný a nespravedlivý. Ostatní pojišťovny vyčkávají a ochota k vzájemném vyhodnocení nákladovosti praxí je mizivá. Přes všechny potíže se ukazuje, že aktivní přístup k prosazení zájmů oboru povede k úspěchu. 

 

IV. Ekonomická část

 1. MUDr. Dvořák - Regulace na l. a 2. Q 2002 v dohodovacím jednání segmentu nebylo dosažení dohody, specialisté odmítají současné regulace a prosazují jen regulace zákonné, tj. l2hod a bod 1 Kč. Rozhodne do 15. 12. ministr zdravotnictví. Sdružení se staví proti historickým limitacím a připouští pouze limitace vyplývající ze zákona.
 2. MUDr. Řezník předložil dokumentaci k prosperitě praxí, poukázal na sestupné příjmy a narůstající náklady, kdy jedna desetina praxí se již dostala do účetní ztráty. Podal informaci o dosavadních šetřeních nákladovosti praxí a poukázal na obtížnost definování položek a na malou ochotu členů vypracovat vlastní rozbor hospodaření. V široké diskusi bylo dohodnuto, že bude zaslán dotazník, který bude podkladem ke zpracování auditorskou firmou.
 3. MUDr. Mikula - informoval o potížích s koncepcí nového registračního listu a doporučil zaměření na zvýšení minutové režie. Byla navržena a schválena redakční skupina ve složení Dři Mikula, Štefánek, Somberg, Dvořák Tato skupina připraví k dohodovacímu řízení přepracované registrační listy patřící k odbornosti 501.
 4. MUDr. Dvořák, k problému jednodenní chirurgie uvedl, že ke kontraktaci smlouvy se ZP chybí příslušný kód, který bude nutno zpracovat s ČCHS a VR ČLK.
 5. MUDr. Knajfl, Dvořák, úsilí Sdružení bude zaměřeno ke zpracování kódů prováděných na chirurgické ambulanci v ekonomickém prostředí tohoto pracoviště. Pracovní označení "508" zahrne všechny tyto výkony, které po konsultacích na MZ, které se staví vstřícně, budou předloženy dohodovacímu řízení. Ke splnění tohoto úkolu bude nutná spolupráce všech členů SPACH. Cílem je vytvoření ceníku výkonů, který odstraní nepřehledný způsob regulací ze strany ZP.
 6. MUDr. Babinec podal v diskusi svůj návrh financování ACH, návrh bude po úpravě autorem uveřejněn na webových stránkách.
 7. V dalších diskusních příspěvcích byla rozebrána pohotovostní služba specialistů a rozhodnuto tento trend nepodpořit. Zajištění služeb je v kompetenci obci, které musí jednat na základě smluv.
 8. Dále byla diskutována výše úvazku definované praxe a rozhodnuto podpořit od 0, 8 výše.
 9. Konsensuálně bylo poukázáno na dodržování příspěvkové povinnosti jako jediného finančního zdroje, ze kterého je možné uhradit audit, právní zastoupení atd.
 10. Další morální povinností člena je podpora Sdružení u cenových jednáních plnou mocí, která opravňuje jednat za celou skupinu poskytovatelů zdravotní péče. Každý člen SPACH by měl ve svém okolí získat kolegy chirurgy pro spolupráci a členství. 

 

zpracoval MUDr. Knajfl

Odkazy:

Projev MUDr. J. Koláře na 3. sjezdu

Fotogalerie: