Zápis z jednání II.celostátního sjezdu


Sdružení privátních ambulantních chirurgů ČR,
19.5.2001 Spolkový dům Humpolec

 

I. Úvod 

Sjezd zahájil předseda MUDr. Ladislav Knajfl. Přivítal hosty:

 • prof. Pafka za ČCHS
 • doc. Šturmu za anestesiologickou společnost
 • MUDr. Pečenku, ředitele odboru VZP
 • MUDr. Světa za domácí péči
 • V průběhu sjezdu se dostavil i MUDr.Rath, prezident ČLK 

Seznámil přítomné s návrhem programu sjezdu, ke kterému nebyly podány další návrhy - schváleno všemi hlasy. 

Úvodní referát, zhodnocení období mezi sjezdy přednesl Dr. Kolář 

 • hlavní úkoly - zvýšení prestiže ambulantní chirurgie, zařazení mezi akutní obory, jednání o možnostech lepšího financování našich praxí
 • jednání se zástupci parlamentních politických stran, zdravotních pojišťoven, dosud se nepodařilo jednat s ředitelkou VZP
 • podpora vzniku Konfederace ambulantních oborů
 • problematika definovaného souboru výkonů, rámcové smlouvy. 

 

 II. Odborná část-panelová diskuse na téma ambulantních chirurgických výkonů 

V panelu všichni hosté, moderoval MUDr. Knajfl, 

 • prof. Pafko - jednodenní chirurgie je jasná cesta do budoucnosti,
  • kdo ji může provozovat - z pohledu legislativy erudovaný chirurg s I. atestací a 6 lety praxe, kde ? vázáno penězi a legislativou. ZP nejsou v současném systému schopny výkony zaplatit
 • MUDr. Pečenka - hlavní plus ve snížení nozokomiálních nákaz, jednodenní výkony i v kardiochirurgii a GIT
 • MUDr. Svět - domácí péče je dosud možná jen na doporučení PL, rozsah jako na běžném nemocničním lůžku
 • doc. Šturma - plná podpora anestesiologů, dnes v USA 65 % všech chirurgických výkonů rozdělení dle možností a vybavení ambulantního pracoviště, prezentoval stanovisko anestesiologů k požadovaným předop. vyšetřením, kde dochází ke značnému zjednodušení.Ochota ke spolupráci při zavádění ambulantní operativy.
 • MUDr. Sotona (Ústí n.0.) - zkušenosti s jednodenní chirurgií v praxi, min komplikací, výrazné zlepšení psychiky zejména u dětských pacientů
 • MUDr. Winkler (Praha 4) - problém "H" kódů, nutné stanovení indikačního seznamu
 • MUDr. Dvořák, presentoval dlouhodobé zkušenosti v této oblasti a potvrdil zbytečný respekt před zaváděním ambulantní operativy.
 • V závěru se diskutující shodli na nutnosti prosazování ambulantních výkonů pro nesporné medicínské a ekonomické výhody. 

 

III. Ekonomická část 

 • MUDr.Dvořák - úprava registračních listů. K dalším jednáním o ceně práce ambulantního chirurga je nutné přepracovat kalkulační listy a přiblížit je k ceníku výkonu. Proto jsou regionální zástupci pověřeni vypracovat s členy z regionu část nejvíce používaných kódů. Přítomní obdrželi kopie KL k nahlédnutí. Dále byla jednohlasně potvrzena navržená pracovní skupina pod vedením MUDr. Mikuly, která tyto registrační listy dále zpracuje do III. sjezdu SPACH. Nově vytvoří registrační list pro výkon "sejmutí sádry".
 • MUDr.Knajfl - finanční nároky provozu chirurgické praxe. Na toto téma rozsáhlá diskuse, nutno jednat o navýšení režie se zdravotními pojišťovnami, vytvoření rezervního, nezdanitelného fondu. Bude nutné vypracovat přijatelný dotazník o nákladech na provoz praxe, který bude sloužit jako hlavní argument pro tvrzení, že chirurgie je režijně nejdražší obor. 

 

 IV. Organizační část 

 • MUDr. Rath, prezident ČLK - dosavadní stav příprav, význam a budoucnost Konfederace ambulancích oborů pod patronací ČLK. Během obsáhlé diskuse poté zodpověděl i dotazy týkající se dalšího financování privátních praxí, problematiky proplácení výkonů u ambulantních chirurgů s I.a II. atestací. Prezident ČLK ujistil přítomné, že komora vnímá skupinu ambulantních specialistů jako skupinu ekonomicky nejohroženější a ujistil podporou při vyvažování příjmů jednotlivých skupin čerpajících ze společného veřejnoprávního fondu.
 • MUDr. Kolář - dosavadní činnost v regionech je sporadická, proběhla pouze 3 setkání s malou účastí. V souvislosti s aktivitami nových VITSC bude nutné zahájit jednání se zástupci hejtmanů o jejich představách zajištění péče v regionu a zavčas ovlivnit zamýšlenou sít' smluvních zařízení čerpajících z veřejnoprávních prostředků. Spolupráce regionů s centrem bude vyžadovat rychlou komunikaci a informovanost. Dosavadní práce na webových stránkách je nedostatečná, proto předseda projedná s MUDr. Zavadilovou a ostatními jak komunikaci přes internet zlepšit. K této problematice se rozvinula široká diskuse.
 • MUDr. Knajfl - seznámil se stavem jednání o individuelních smlouvách se ZP, které vycházení z rámcové smlouvy. Jednání jsou zdlouhavá a obtížná, oproti minulým smlouvám se podařilo několik kroků k vyváženosti, i když současná situace poskytovatelů je znevýhodněna jak zákonnými ustanoveními tak i mocenskými postojem ZP.
 • Dále bylo jednohlasně rozhodnuto o konání 3. sjezdu SPACH počátkem října opět v Humpolci. Na závěr sjezdu bylo jednohlasně přijato usnesení.

MUDr. Kolář, zapisovatel
MUDr. Dvořák, ověřovatel ZÁPISU 
MUDr. Knajfl, předseda 

 

Usnesení II. celostátního sjezdu SPACH 

Účastníci II. celostátního sjezdu pověřují výbor SPACHu: 

 1. Projednat se zástupci VZP a ostatních zdravotních pojišťoven:
  1. nutnost navýšení částky za režii v chirurgické praxi a vytvoření rezervního fondu nutného k obnově amortizovaného zařízení a splnění nových zákonných podmínek sterilizace
  2. definovaný soubor výkonů ambulantní chirurgie
  3. zjistit jak velký podíl z celkové částky činí platby chirurgických ambulancí.
 2. Dále aktivně spolupracovat s ČLK při vytváření Konfederace ambulantních oborů.
 3. Podpořit rozvoj chirurgie jednoho dne, podílet se na rozhodnutí o rozsahu indikačního seznamu pro tuto ambulantní praxi.
 4. Využívat k informaci členů webové stránky http://www.mujweb.cz/www/0spach0/.
 5. Prostřednictvím regionálních zástupců upravit registrační listy aby odpovídaly reálným nákladům za výkon. Ustanovit pracovní skupinu pod vedením MUDr. Mikuly, která bude tuto práci koordinovat a vytvoří nový kód – sejmutí sádrové fixace. Termín: Do III. sjezdu SPACH.
 6. Znovu vyzvat členy SPACH, k udělení plné moci k jednání za naše sdružení a obeslat složenkami členy, kteří dosud nezaplatili členský příspěvek. Zjistit skutečný stav privátních ambulantních chirurgů v ČR.
 7. Pověřit vedením pokladny sekretářku SPACH s tím, že volený pokladník Sdružení bude mít nadále kontrolní funkci, v souladu s článkem 17 Stanov.
 8. Svolat III. celostátní sjezd SPACH v prvé polovině října 2001 do Humpolce. 

 

V Humpolci 19.5.2001

MUDr. Ladislav Knajfl, předseda SPACH 

 

Odkazy:

 1. Projev MUDr. J. Koláře na 2. sjezdu a článek ve ZdN