USTAVUJÍCÍ SJEZD SPACH

Praha, Albertov, Purkyňův ústav, dne 13.5.2000, 10 hod.

Program ustavujícího sjezdu Sdružení privátních chirurgů České republiky 

  1. Úvodní sdělení a seznámení s body programu MUDr. Knajfl
  2. Volby zástupců regionů.a pokladníka.
  3. Informace o volbách do výboru ČCHS MUDr. Kolář
  4. Příprava standardů a sestavení ekonomické skupiny MUDr. Vlček
  5. Informace o přípravách chirurgie jednoho dne a ambulantních operací MUDr.Dvořák
  6. Výběrová řízení, připomínky VZP
  7. Závěr jednání, určení termínu celostátního sjezdu SPACH.
  8. Po skončení plenárního zasedání schůze nově zvolených zástupců a volba předsedy a místopředsedy
  9. Diskuze po ukončení jednotlivých bodů. 

 

V posledních dvou letech se více než kdykoliv předtím diskutuje o úloze ambulantních specialistů. Přispěla k tomu jistě i nedohoda segmentů specialistů o financování této skupiny poskytovatelů zdravotní péče na II. pololetí r. 1999.Rozhodnutí MZ o úhradě pouze 95%. vykonané práce spolu s inflací a zdražováním materiálu ohrozilo ekonomicky většinu soukromých praxí, nejvíce ale v oborech operativních, které jsou mateiálově náročné. Při jednáních s představiteli pojišťoven a představiteli státní moci se projevila absence fungujícího oborového sdružení specialistů, které by s dostatečnými argumenty a příslušným tlakem hájilo své ekonomické zájmy..Právě z těchto důvodů se rozhodli privátní ambulantní chirurgové na přípravné schůzi 18.3. 00 založit samostatné sdružení. Na ustanovujícím sjezdu 14.5 00 byly zvoleni regionální zástupci a schváleny stanovy.Zde se účastníci dohodli o konání prvního celostátního sjezdu dne 14.10.00 v Praze. Sjezd se konal v kinosále hotelu Pyramida, jeho program byl rozdělen do dvou částí. V první odborné se jednalo o konzervativní léčbě hemeroidů, úvodní přednášku pronesl doc. MUDr. Jiří Hoch, CSc. přednosta 1, chirurgické kliniky FN Motol. Na jeho vystoupení pak navázaly další přednášky a obsáhlá diskuse k danému tématu. Ve druhé, části sjezdu, byly projednávány okruhy problémů jak organizačních tak ekonomických. 

 

Výsledky jednání jsou zakotveny v závěrečném prohlášení, které zkráceně uvádíme. 

 

V posledních týdnech se opět s nebývalou intensitou diskutuje úloha ambulantních specialistů v rámci všech poskytovatelů zdravotní péče. Každý, kdo se alespoň okrajově zdravotnickou problematikou zabývá, nepochybuje o tom, že činnost ambulantních specialistů je v našem zdravotnictví nezastupitelná. Nebývalý rozvoj lékařských věd se nutně promítá do každodenní praxe a přináší sebou tlaky na specializaci. Tím méně pochopitelné jsou názory prezentované zcela vážně dokonce na stránkách zdravotnických periodik,které oživují představy o lékaři všeumělovi. Celosvětový trend vede ke specializaci navzdory představám organizátorů a plátců zdravotní péče. Žádná hlasitá slova nepřehluší fakt, že včas a správně stanovená diagnóza s následnou léčbou na úrovni posledních poznatků vědy je nejlevnější. Ambulantní chirurgie má nesporně v systému ambulantní péče své pevné zakotvení. Přesto je namnoze posuzována zcela povrchně. Přechází se její bezprostřední zapojení do linie prvního kontaktu nemocného s lékařskou péčí a opomíjí se patrně největší ekonomická náročnost na provozování praxe nemluvě o výši rizika, psychické a fyzické zátěži. Nutno ale přiznat, že se ani samotní chirurgové nedovedli o svůj obor řádně postarat a nevydobyli takové postavení, které chirurgii patří. Současná ambulantní chirurgie se potýká s vážnými ekonomickými problémy.Naléhavost ošetření, materiálová náročnost v klimatu zdražování a inflace a vládní restrikce odměn za vykonanou práci v posledních dvou letech přivádí mnohé praxe na pokraj rentability. Ambulantní chirurg je přinucen k restriktivním krokům v počtu zaměstnanců, v renovaci přístrojů a nástrojů, není schopen vytvoření nutné finanční rezervy pro nepředvídatelné okolnosti. Většina ambulantních chirurgů si uvědomila, že dosavadní pasivní postoj a tendence ponechat rozhodnutí o osudu oboru v rukou jiných se časem ukáže jako sebezničující.Proto bylo po přípravných jednáních na sjezdu všech ambulantních chirurgů ČR dne 14. 5. 00 v Praze ustanoveno Sdružení privátních ambulantních chirurgů. Bylo registrováno dne 4.7. 00 na Ministerstvu vnitra. První řádný sjezd konaný dne 15.10.00 v Praze Břevnově ukázal jednotnou vůli ambulantních chirurgů po zlepšení podmínek oboru a zahájení jednání s představiteli státní moci a s plátci zdravotní péče. Sdružení bude při své činnosti vycházet především z těsné spolupráce s vědeckými institucemi, především s Českou chirurgickou společností JEP a bude se plně integrovat do odborných sekcí České lékařské komory.Cílem Sdružení je zastupování svých členů v jednání s nositeli zdravotního pojištění, zdravotními pojišťovnami, vystupování v jejich zájmu na dohodovacích jednáních, účast na tvorbě předpisů týkajících se poskytování zdravotní péče, jednání s ostatními odbornostmi a jinými zdravotnickými institucemi. V neposlední řadě bude Sdružení zajišťovat vzdělávání a poskytování informací o problémech ambulantní chirurgie. V čele Sdružení je předseda s dvěmi místopředsedy a výbor tvořený zvolenými regionálními zástupci podle vyšších územněsprávních celků. Dalšími zvolenými zástupci jsou pokladník a revizní komise. V současnosti má Sdružení privátních ambulantních chirurgů / SPACH / 180 členů. Výbor vyzývá ambulantní chirurgy ke společnému úsilí o zlepšení postavení ambulantní chirurgie.Ke vzájemné komunikaci vedle písemných materiálů jsou koncipovány webové stránky. Na webových stránkách SPACH získají ambulantní chirurgové přehled o všech aktivitách SPACH.

 

V Praze dne 28. 11. 2000
Za výbor SPACH 

MUDr. Ladislav Knajfl, předseda