Stanovy Sdružení-spolek privátních ambulantních chirurgů České republiky

IČO: 70866112 

 

Část I
Základní ustanovení

 

Článek 1
Název a sídlo sdružení

 1. Název sdružení je Sdružení-spolek privátních ambulantních chirurgů České republiky,dále jen SPACH.
 2. Sídlem sdružení je Praha 1, Hybernská 12, 110 00

 

Článek 2

SPACH se zakládá na dobu neurčitou.

 

Článek 3
Charakteristika SPACH

 1. SPACH je nezávislým sdružením-spolkem vzniklým na základě zákona č. 83/ 1990Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů /dále jen „ zákon“ /.
 2. SPACH je zájmovým sdružením-spolkem s právní subjektivitou.
 3. SPACH sdružuje lékaře-atestované chirurgy, kteří pracují ve zdravotnických službách na základě licence udělené Českou lékařskou komorou.
 4. Členství v SPACH je dobrovolné.
 5. SPACH vyvíjí svoji činnost na celém území České republiky v souladu s jejím právním řádem a těmito stanovami.

 

Článek 4
Cíle činnosti SPACH

Základním cílem a posláním SPACH je hájit zájmy svých členů ve styku s jinými sdruženími obdobného charakteru,ve styku s ČLK a s orgány státní správy.

 1. Zastupuje své členy na jednáních s nositeli zdravotního pojištění, dalšími poskytovateli zdravotní péče a zdravotními pojišťovnami.
 2. Účastní se svými zástupci na jednání s představiteli zdravotní politiky a s představiteli státních institucí odpovědných za zdravotní činnost.
 3. Účastní se svými zástupci smírčích řízení mezi smluvními zdravotními zařízeními a zdravotními pojišťovnami.
 4. Účastní se svými zástupci na dohodovacích řízeních, které se týkají poskytování zdravotní péče.
 5. Účastní se na tvorbě právních předpisů týkajících se péče o zdraví a poskytování zdravotní péče.
 6. Spolupracuje s Českou chirurgickou společností JEP, s ČLK a ostatními zdravotnickými sdruženími.

 

Část II
Členství v SPACH a práva a povinnosti členů

 

Článek 5
Členství v SPACH

 1. Členem SPACH se může stát ten, kdo splňuje kvalifikační podmínky pro členství v SPACH a souhlasí s jeho stanovami.
 2. Členství v SPACH je dobrovolné.

 

Článek 6
Vznik členství v SPACH

Členství vzniká

 • Vyplněním přihlášky za člena SPACH a přistoupením ke stanovám
 • Předložením dokladů o splnění kvalifikačních předpokladů
 • Zaplacením členského příspěvku
 • Přijetím za člena výborem SPACH

 

Článek 7
Zánik členství v SPACH

Členství v SPACH zaniká

 • Zánikem SPACH
 • Úmrtím člena
 • Vystoupením
 • Nezaplacením členských příspěvků po dobu 2 let
 • Vyloučením sjezdem členů SPACH

 

Článek 8
Vyloučení ze SPACH

 1. Za hrubé porušení stanov SPACH nebo lékařské etiky může být člen SPACH na návrh nejméně 3 členů SPACH vyloučen ze SPACH.
 2. Hrubým porušením lékařské etiky se pro účely těchto stanov rozumí takové porušení profesní etiky,které by ve svém důsledku vedlo k tomu, že by další trvání členství ohrozilo společenskou prestiž SPACH, zpochybnilo jeho poslání nebo ohrozilo důvěru ostatních členů SPACH.
 3. K vyloučení člena je oprávněn sjezd členů SPACH, kterému výbor předkládá návrh se svým stanoviskem..
 4. Člen, o jehož vyloučení se jedná, má právo obhájit své jednání a postoje jak před výborem SPACH tak před sjezdem členů.
 5. Rozhodnutí o vyloučení se vyhotovuje písemně s odůvodněním rozhodnutí a musí být zasláno členu, jehož se týká a archivováno společně s dalšími materiály ze sjezdu členů SPACH.

 

Článek 9
Práva a povinnosti člena SPACH

 1. Člen SPACH má právo
  • Volit a být volen do orgánů SPACH
  • Předkládat návrhy, podněty a doporučení vedoucí k zlepšení činnosti SPACH
  • Dát se SPACH zastupovat při jednání s pojišťovnami o smlouvách, týkajících se jeho zdravotnické činnosti,při jednáních s ČLK, odbornými společnostmi a představiteli státní moci.
  • Využít právní ochrany SPACH
 2. Člen SPACH má za povinnost
  • Uhradit registrační poplatek před přijetím za člena SPACH
  • Uhradit roční členské příspěvky do data určeného sjezdem SPACH
  • Dodržovat profesní etiku a stanovy SPACH.
  • Účastnit se práce SPACH a jejích orgánů do kterých byl zvolen.
  • Oznámit neprodleně změny související s výkonem jeho povolání

 

Část III.
Organizace SPACH

 

Článek 10
Orgány SPACH

Orgány SPACH jsou:

 1. Sjezd členů SPACH
 2. Výbor
 3. Předseda a 2 místopředsedové
 4. Pokladník.
 5. Revizní komise
 6. Krajské sekce SPACH
 7. Odborné komise

 

Článek 11
Sjezd členů SPACH

 1. Sjezd je nejvyšším orgánem SPACH. Každý člen SPACH má při rozhodování jeden hlas.
 2. Do působnosti sjezdu patří:
  1. přijímat a měnit stanovy SPACH
  2. rozhodovat o zvýšení a snížení ročního členského příspěvku
  3. volit pokladníka a revizní komisi
  4. schvalovat výbor SPACH
  5. odvolat předsedu, místopředsedu a pokladníka
  6. schvalovat zastoupení svými členy v jiných sdruženích
  7. schvalovat roční účetní uzávěrku
  8. rozhodovat o sloučení SPACH s jiným obdobným sdružením
  9. rozhodovat o dobrovolném rozpuštění nebo rozdělení SPACH
  10. rozhodovat o dalších otázkách , které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti sjezdu členů
  11. schvalovat roční účetní závěrku,
  12. rozhodovat o sloučení SPACH s jiným obdobným sdružením,
  13. rozhodovat o dobrovolném rozpuštění
  14. rozhodovat o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti sjezdu členů.
 3. Sjezd členů SPACH svolává výbor SPACH podle potřeby, nejméně jednou ročně, dopisem nebo e-mailem alespoň 30 dnů před datem jejího konání. Pozvánka musí obsahovat:
  1. místo, datum a hodinu konání sjezdu,
  2. označení, zda se svolává řádný nebo mimořádný sjezd,
  3. pořad jednání sjezdu, není-li dále stanoveno jinak.
 4. Sjezd je schopen se usnášet, pokud je přítomna alespoň 1/3 členů SPACH, není-li dále stanoveno jinak. K přijetí rozhodnutí sjezdu je potřeba kvorum uvedené v části VI.
 5. Členové SPACH přítomní na sjezdu se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje název a sídlo sdružení, místo a den konání sjezdu.
 6. Sjezd svolává, zahajuje, řídí a ukončuje předseda výboru SPACH a v jeho nepřítomnosti místopředseda.
 7. Není-li sjezd schopen se usnášet, svolá výbor náhradní sjezd tak, aby se konal do jedné hodiny od započetí dané hodiny, kdy se měl konat sjezd původně svolaný. Náhradní sjezd musí mít nezměněný pořad jednání a je schopen se usnášet, i když je účast nižší, než vyžaduje předchozí odstavec.
 8. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání sjezdu, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem 3/5 členů společnosti přítomných na sjezdu.
 9. Výbor SPACH je povinen svolat mimořádný sjezd na základě písemného požadavku alespoň 1/6 členů . Pro konání mimořádného sjezdu platí obdobná ustanovení.
 10. Zápis o sjezdu musí obsahovat:
  1. název a sídlo SPACH,
  2. místo a dobu konání sjezdu,
  3. jméno předsedajícího sjezdu a zapisovatele.
  4. popis projednání jednotlivých bodů programu sjezdu,
  5. rozhodnutí sjezdu s uvedením výsledku hlasování,
  6. obsah protestu člena SPACH týkající se rozhodnutí členské schůze, jestliže o to protestující požádá.
 11. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená na sjezdu k projednání.
 12. Výbor SPACH zabezpečuje vyhotovení zápisu o sjezdu nejpozději do 15 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda výboru SPACH.
 13. Každý člen SPACH může požádat výbor o vydání kopie zápisu nebo jeho části.
 14. Zápisy o sjezdu spolu s oznámením nebo pozváním na sjezd a seznam přítomných členů sdružení (prezenční listinou) se uchovávají v archivu SPACH po celou dobu jeho trvání.

 

Článek 12
Výbor SPACH

 1. Výbor je statutárním orgánem SPACH. Řídí činnost SPACH mezi jednotlivými sjezdy SPACH a jedná jeho jménem. Výbor rozhoduje o všech záležitostech SPACH, pokud nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti sjezdu. Výbor vytvoří a předloží členům SPACH pro informaci svůj jednací řád a rozdělení odpovědnosti do 2 měsíců od svého zvolení.
 2. Výbor
  • řídí finanční hospodaření SPACH
  • přijímá nové členy společnosti po předložení dokladů na podkladě čl.6
  • připravuje návrh rozpočtu SPACH a předkládá tento návrh sjezdu ke schválení
  • zpracovává roční účetní závěrku hospodaření SPACH a předkládá ji sjezdu ke schválení
  • předkládá jednou ročně zprávu o své činnosti ke schválení sjezdu
  • svolává sjezd a mimořádný sjezd SPACH
  • připravuje podklady pro jednání sjezdu
  • předkládá sjezdu k rozhodnutí se svým stanoviskem návrh na vyloučení člena SPACH
  • připravuje návrhy na změnu nebo doplnění stanov
  • prostřednictvím pověřených zástupců se zúčastní dohodovacích řízení
  • prosazuje ve všech jednáních cíle SPACH
 3. Výbor zabezpečuje řádné vedení účetnictví SPACH a předkládá sjezdu ke schválení roční účetní závěrku. Nahlédnutí do účetní závěrky musí umožnit všem členům SPACH nejméně 30 dnů před sjezdem.
 4. Nejméně jedenkrát za rok předkládá výbor sjezdu zprávu o své činnosti, o činnosti SPACH a o stavu jejího majetku.
 5. Výbor je povinen svolat mimořádný sjezd, jestliže je SPACH po dobu delší než tři měsíce v platební neschopnosti.
 6. Výbor SPACH je volen na dobu dvou let.
 7. Výbor se skládá z předsedy, 2 místopředsedů, pokladníka a volených zástupců vyšších územních celků – krajů, musí mít lichý počet osob, při sudém počtu se zvyšuje počet volených zástupců. Předseda a místopředsedové jsou voleni tajným hlasováním na první schůzi schváleného výboru z jeho členů.
 8. Výbor rozhoduje většinou hlasů všech členů.
 9. Výbor se řídí zásadami a pokyny schválenými sjezdem.
 10. Členové výboru jsou povinni vykonávat svoji funkci s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech o nichž se dozví v souvislosti s výkonem své funkce.
 11. Výbor svolává jeho předseda podle potřeb, nejméně 6x ročně. O průběhu zasedání výboru a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou výboru a zapisovatelem.
 12. Každý člen výboru má právo, aby v zápise byl uveden jeho odlišný názor na projednávanou záležitost.
 13. Výbor má právo kooptovat člena pouze s hlasem poradním pro řešení odborných záležitostí.
 14. V případě odchodu člena z výboru , výbor kooptuje náhradníka se všemi povinnostmi a právy člena výboru.
 15. Toto ustanovení rovněž platí pro pokladníka.
 16. Nelze kooptovat místopředsedu a předsedu.
 17. Výbor na prvním zasedání volí z členů výboru sekretáře.

 

Článek 13
Předseda a místopředsedové výboru

 1. Volební období předsedy je dvouleté a je volen tajnou volbou na první schůzi nově zvoleného výboru.
 2. Předsedovi SPACH přísluší zejména
  • podepisovat veškeré listiny týkající se činnosti SPACH,
  • svolávat schůze výboru,
 3. Předseda reprezentuje SPACH navenek. O svých jednáních informuje pravidelně výbor.
 4. Předseda má právo účastnit se schůzí v regionech.
 5. Předsedu v době jeho nepřítomnost nebo v době, kdy nemůže svoji funkci vykonávat zastupuje pověřený místopředseda v plném rozsahu.
 6. Místopředsedové jsou voleni tajným hlasováním na první schůzi výboru daného volebního období.
 7. Volební období místopředsedy je dvouleté.

 

Článek 14
Odborné komise

Výbor SPACH je oprávněn pro zlepšení kvality plnění zadaných úkolů vytvořit odbornou komisi, která pod vedením pověřeného člena výboru zpracovává specifickou problematiku.Účast členů SPACH je v těchto komisích dobrovolná a vychází ze schopností členů orientovat se v zadané problematice. Člen výboru je oprávněn přizvat člena této komise k jednání jako zpravodaje.

 

Článek 15
Revizní komise

 1. Revizní komise kontroluje hospodaření SPACH, přitom zejména
  • Kontroluje správnost vedení účtů
  • Kontroluje nakládání s prostředky
 2. Revizní komise společně s pokladníkem předkládá sjezdu jednou ročně zprávu o hospodaření SPACH.
 3. Revizní komise je oprávněna požadovat při závažných zjištěních svolání mimořádného sjezdu. Pokud výbor mimořádný sjezd nesvolá do 30 dnů, je revizní komise oprávněna tento mimořádný sjezd svolat sama. Pro svolání sjezdu platí ustanovení čl. 12 obdobně.
 4. Předseda revizní komise má právo účastnit se jednání rady s hlasem poradním.
 5. Členové revizní komise nemohou být současně členy výboru.
 6. Revizní komise vykonává dohled nad dodržováním stanov, v případě nejasností podává výklad stanov, řeší stížnosti členů SPACH.
 7. Zjistí-li revizní komise , že při činnosti SPACH došlo v porušení stanov, upozorní na to výbor, ten je povinen zjednat neprodleně nápravu.

 

Článek 16
Krajské sekce SPACH

 1. Krajské sekce SPACH sledují princip uspořádání podle vyšších územních samosprávných celků.
 2. V čele krajské sekce je zástupce regionu volený členy SPACH, kteří provozují praxi na tomto území.
 3. Zástupce krajské sekce SPACH je zároveň po schválení sjezdem členem výboru SPACH a reprezentuje příslušný region.
 4. Zástupce krajské sekce je oprávněn v tomto regionu jednat přímo s představiteli státní moci, zástupci ČLK a ostatních zdravotnických organizací, s reprezentanty pojišťoven.

 

Článek 17
Pokladník SPACH

 1. Pokladník SPACH je odpovědný za hospodaření SPACH.
 2. Pokladník je členem výboru.
 3. Pokladník je volen sjezdem na dvouleté funkční období.
 4. Pokladník společně s revizní komisí připravuje pro sjezd zprávu o hospodaření a tuto zprávu předkládá sjezdu.

 

Část IV.
Majetkové poměry a členské příspěvky

 

Článek 18
Majetkové poměry

Členové SPACH se podílejí na nákladech sdružení rovným dílem.

 

Článek 19
Odpovědnost za hospodaření

SPACH odpovídá za závazky celým svým majetkem. Členové SPACH neručí za závazky SPACH.

 

Článek 20
Majetek SPACH

 

 1. Majetek SPACH tvoří finanční fondy, hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.
 2. Zdroji majetku jsou
  • Registrační příspěvky
  • Členské příspěvky
  • Dotace od státních organizací a samosprávných celků
  • Dary fyzických a právnických osob
  • Participace na výtěžku z akcí spolupořádaných a pořádaných SPACH, včetně reklamních akcí

 

Článek 21
Členský a registrační příspěvek

 • Registrační a roční členský příspěvek stanoví sjezd.
 • Roční členský příspěvek je splatný vždy předem 31.3. každého kalendářního roku.

 

Článek 22
Finanční hospodaření

 • Zásady finančního hospodaření SPACH se řídí obecně závaznými právními předpisy.

 

Článek 23
Účetní závěrka a výkaznictví

 1. Roční účetní závěrky i zvláštní účetní závěrky se provádějí a podléhají kontrole podle obecně závazných právních předpisů.
 2. SPACH zpracovává a příslušným orgánům poskytuje výkazy o své činnosti podle obecně závazných právních předpisů.

 

Část V
Zánik sdružení

 

Článek 24

 1. Důvodem zániku SPACH může být
  • Rozhodnutí sjezdu SPACH, přijaté 2/3 většinou všech řádných členů.
  • Pravomocné rozhodnutí ministerstva vnitra o jeho rozpuštění (§ 12 zákona)
  • Sloučení s jiným sdružením ( § 12 zákona)
 2. Zániku sdružení předchází jeho likvidace, pokud jmění sdružení nepřechází na právního nástupce.
 3. Zanikne-li SPACH rozhodnutím sjezdu o zániku sdružení, nastává toto dnem uvedeným v rozhodnutí; není-li toto uvedeno dnem, kdy bylo rozhodnutí přijato.

 

Část VI. 
Hlasovaní na sjezdu

 

Článek 25

 1. Sjezd rozhoduje prostou většinou hlasů členů sdružení přítomných na sjezdu, pokud dále není stanoveno jiné kvorum.
 2. Rozhodnutí o změně stanov, zvýšení nebo snížení členského příspěvku, o splynutí SPACH s jiným sdružením a rozhodnutí o zániku sdružení vyžaduje 2/3 většinu přítomných členů SPACH.
 3. K vyloučení člena SPACH je třeba souhlasu 2/3 všech členů SPACH.

 

Část VII.
Přechodná a závěrečná ustanovení

 

Článek 26
Účetní rok

 1. Účetní rok SPACH trvá od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku.
 2. První účetní rok SPACH začíná zápisem v registru sdružení a končí 31. prosince téhož roku.

 

Článek 27
Platnost a účinnost

Stanovy nabyly platnosti dnem jejich schválení sjezdem. Účinnosti nabývají dnem registrace Ministerstvem vnitra.

V Praze dne 8.6. 2000